nopo norskprodusert hånddesinfeksjon

nopo hånddesinfeksjon kommer i ulike forpakninger og størrelser - fra 1000L ICB til flasker ned mot 50 ml.

 

nopo norskprodusert hånddesinfeksjon, 85% etanol

G-tin-nummer: 7044715096401

Innhold: etanol, isopropanol, metyletylketon, glyserol.

Hånddesinfeksjonen virker raskt og effektivt mot bakterier, ulike sopp og virus. Den er hudvennlig og huden bevarer sin naturlige fuktighetsbalanse etter gjentatt bruk.

Bruk: Masser inn minimum 3 ml hånddesinfeksjon i tørre hender i minimum 20 sek til huden er godt dekket.
Bruksmåter: PT1. biocidprodukter til hygiene for mennesker.

Type preparat: Væske.

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Må ikke drikkes. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen. Kontakt lege. Giftinformasjonen 22 59 13 00.


HOFF SA

Bryggevegen 3-5
2821 Gjøvik

E-post: post@nopo.no
Telefon salgsavd.: 97 15 95 15